RU fra A til Å

På denne siden finner du en oversikt over politiske saker som Rød Ungdom mener noe om.
Finn bokstaven under som du er interessert i og lese på og finn temaet du vil lese mer om.

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Ø

 

AnkerAbort

Rød Ungdom er for retten til selvbestemt abort, og mener at kvinner skal bestemme over egen kropp og eget liv. Kvinner som ønsker abort etter tolvte uke må møte for en nemnd, som skal avgjøre om kvinnen får lov til å ta abort eller ikke. Det mener vi i Rød Ungdom er feil. Vi vil heller øke dagens grense slik at kvinnen kan bestemme selv.

Afghanistan

Norge deltok i over 10 år i krigen i Afghanistan. Det har verken bidratt til fred, stabilitet eller gode forhold i Afghanistan. Afghanistan er et av de verste landene i verden å vokse opp i: kvinner blir undertrykt og terrororganisasjonene rekrutterer som aldri før. Rød Ungdom mener Norge har et ansvar for å støtte landet humanitært og for å ta imot flyktninger og asylsøkere fra Afghanistan. 

Antirasisme

Rød Ungdom mener at ingen skal forskjellsbehandles for hvem de er eller hva de tror på. Derfor kjemper vi mot alle former for rasisme. I tillegg vil vi la flere flyktninger og asylsøkere få beskyttelse i Norge, og styrke innvandreres mulighet til å få språkopplæring og arbeid.

Se «innvandring» og «asylsøkere»

Arbeidsliv

Rød Ungdom jobber for å styrke arbeideres makt og rettigheter. Vi vil ha et arbeidsliv hvor alle har rett på fast ansettelse, anstendig lønn og mer innflytelse på jobben. Det viktigste er at vi har et trygt, godt og organisert arbeidsliv med anstendige lønns- og arbeidsforhold. 

Asylsøkere

Rød Ungdom jobber for en human asylpolitikk. Mennesker på flukt fra forfølgelse og undertrykking skal få søke om asyl eller opphold på humanitært grunnlag i Norge. I dag fører regjeringen en inhuman asylpolitikk der menneskerettigheter til stadighet blir brutt, den politikken er Rød Ungdom en motstander av. 

AnkerBarnehage

Rød Ungdom vil ha godt og gratis barnehagetilbud tilpassa barnas og foreldrenes behov. Barnehager skal være et offentlig ansvar og kommersielle barnehager bør overtas av det offentlige. Rød Ungdom vil lovfeste bemanningsnormen sik at det blir maksimalt tre små barn eller seks store barn per voksen. Det er også viktig at det settes inn vikarer fra første dag ved fravær. Et godt tilbud til ungene avhenger av at de ansatte har gode lønns- og arbeidsvilkår og et godt utdannet personale. Barn med spesielle behov bør sikres et fullverdig tilbud og rett til opplæring.

Baskerland

Baskerland er en historisk nasjon bestående av sju provinser som i dag er delt mellom det nordlige Spania og det sørlige Frankrike. Baskerne har sin egen kultur, sitt eget språk og det er ikke minst knyttet sterke økonomiske interesser til regionen. Regjeringene i Madrid og Paris er ikke villige til å la baskerne styre i sitt eget land og tviholder på de områdene som til sammen utgjør Baskerland. Rød Ungdom krever at baskernes sivile og politiske rettigheter blir respektert og støtter baskernes krav om et fritt og uavhengig Baskerland.

Bemanningsbyråer

Rød Ungdom mener at arbeidsformidling må fullt ut være en offentlig oppgave. Frislippet av bemanningsbransjen har ført til økt sosial dumping, dårligere lønns- og arbeidsvilkår og ikke minst en økt uforutsigbarhet for ansatte, derfor må bemanningsselskaper forbys. Inntil dette er gjennomført, må det sikres at de som er fast ansatt i et bemanningsselskap mottar lønn også mellom oppdrag.

Les mer om ungdom og arbeid her: http://rødungdom.no/ungdom-og-arbeid

 Se også «arbeidsliv»

Bolig

I dag presser boligmarkedet prisene oppover slik at det er veldig vanskelig for vanlige folk og særlig unge å få seg et sted å bo. For å bøte på dette vil vi bygge flere studentboliger, ha høyre beskatning på sekundærboliger slik at det å spekulere med utleie skal bli mindre lønnsomt, og satse på et leiemarked med mål om å tilby folk et rimelig sted å bo, istedenfor å tjene mye penger.

Rød Ungdom vil også ha en boligsektor utenfor markedet, der boliger selges til den prisen det koster å bygge dem. 

AnkerDemokrati

Vi har en rekke lover og regler som gir innbyggere demokratiske rettigheter, blant annet tale-, trykke- og organisasjonsfrihet, og stemmerett ved hemmelige valg der en kan velge mellom flere partier. Også prinsippene i offentlighetsloven, forvaltningsloven, streikeretten og rettssikkerheten er grunnleggende demokratiske rettigheter. Dette er lover og forskrifter som Rød Ungdom vil forsvare. I tillegg vil vi at avgjørelser skal tas så nært folk som mulig, gjennom blant annet folkeavstemninger. 

Dyrevern

Vi er for at dyr skal ha det bra og ikke lide unødvendig nød. Derfor trenger vi effektive reguleringer som sikrer at dyrehold blir gjennomført på en forsvarlig måte. Rød Ungdom er også for å legge ned pelsdyrindustrien. I tillegg vil vi videreføre ordningene med et eget dyrepoliti. 

AnkerEksamen

Rød Ungdom er for å fjerne dagens eksamensordning. Eksamen er en urettferdig og utdatert vurderingsform som ikke viser hva elevene faktisk kan. Rød Ungdom ønsker istedenfor en helhetlig, rettferdig mappevurdering, der elever kan vise fram all sin kunnskap i faget.

Se også «skole» og «karakterer».

EU

For Rød Ungdom er det viktig å arbeide mot norsk EU-medlemskap fordi dette vil svekke norsk folkestyre, arbeiderrettigheter, landbruk, miljøkamp og sjølråderett. EUs «fire friheter» med mål om markedsliberalisme er uforenelig med en solidarisk politikk i medlemslandene.

Se også «EØS». 

EØS

Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av EUs indre marked for salg av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft, med unntak av næringer som fiske og landbruk. Siden avtalen ble signert har vi tatt inn over 10 000 direktiver og forordninger fra EU, noe som gradvis tømmer det nasjonale demokratiet for politisk handlingsrom. For å sikre et levende folkestyre ønsker Rød Ungdom derfor å erstatte EØS med en vanlig bilateral avtale som sikrer markedsadgang, uten at EU får politisk kontroll over Norge.

AnkerFeminisme

I dag er makt og penger skeivt fordelt mellom kvinner og menn. Feminisme er kampen for like rettigheter for alle. Rød Ungdom jobber for et samfunn der kjønn ikke skal være en hindring. 

Fildeling

Rød Ungdom mener det er viktig å jobbe for bedre og enda mer framtidsretta muligheter for deling av kultur og kunnskap. Derfor må man lage ordninger som gjør det mulig å leve som kunstner, artist eller forfatter. En mulighet er å opprette et musikkbibliotek der artister blir betalt slik som forfattere blir betalt i dag.

Se også «fri programvare»

Fiskeri

Fisken er en stor ressurs for Norge. Dette gjør at det er viktig å ta vare på. Rød Ungdom vil sikre lokale fiskere sin rett til å fiske, på bekostning av stortrålere og et velfungerende kvotesystem som sikrer at fiskeri er en bærekraftignæring som vi kan leve av i lang tid. Vi må også beskytte fiskerinæringen fra miljøødeleggelser.

Fornybar energi

For å kunne redusere miljøgassutslippene er vi nødt til å bygge opp mer fornybar energi. Vi må satse bredt på blant annet vind-, bølge-, sol-, og vannkraft. Oppbyggingen av fornybar energi må skje i takt med utfasingen av fossil energi.  

Les mer her: http://xn--rdungdom-54a.no/andre-politiske-tema/miljo

Fri programvare

Rød Ungdom mener kildekode må være åpen. Kildekode er «oppskrifta» på hvordan et program skal oppføre seg, og denne bør ikke holdes hemmelig. Med åpen kildekode og fri programvare kan vi sammen utvikle program på dugnad, og vi blir ikke avhengige av monopolet til f.eks Windows og Apple. 

 Se også «fildeling». 

Frikort

Rød Ungdom vil øke frikortgrensa til 160 000 kr. 

Fritidsklubb

Alt for mange fritidsklubber blir lagt ned eller mangler penger til å drives ordentlig. Rød Ungdom mener alle ungdommer har rett på et skikkelig fritidstilbud, også utenom de vanlige tilbudene. Derfor må vi sikre at alle fritidsklubber får nok penger og der det ikke fins må det bli bygget klubber, gjennom å. lovfeste retten til minst en klubb i hver kommune og øremerke penger til ungdomstiltak.

Funksjonshemninger

Noen er født med ulike funksjonshemninger, men Rød Ungdom mener dette ikke skal ha noe å si for hver enkeltes muligheter, derfor må vi legge til rette for at alle kan delta i samfunnet på lik linje med alle andre. Rød Ungdom for lovfesting av BPA, behandlingsreiser til alle og andre tiltak som kan gjøre hverdagen lettere for funksjonshemmede. 

AnkerGraffiti

Graffiti er et kulturelt uttrykk på lik linje med andre kulturuttrykk, som man må få lov til å utøvet som andre former for kultur. Derfor vil Rød Ungdom ha lovlige graffitivegger, slik at man ikke tvinger ungdom til å måtte bryte loven for å drive med graffiti.

Grendeskoler

 

Grendeskoler gjør at folk kan få utdanning der de bor. Rød Ungdom vil bevare grendeskolene.

Anker Helsesøstre

Helsesøstre er viktig for ungdom sin psykiske helse, og ofte er helsesøster den første helsefagsarbeideren ungdom møter. Rød Ungdom jobber derfor for å sikre at alle skoler har en helsesøster i 100 % stilling pr. 300 elever. På skoler med mindre enn 200 elever, skal helsesøster være tilgjengelig minst tre dager i uka. På skoler med mindre enn 100 elever, skal helsesøster være tilgjengelig minst en dag i uka.

Hasj

Rød Ungdom mener at rusmisbruk skal behandles som et helse- og sosialproblem, ikke som et kriminalitetsproblem. Vi går derfor inn for en avkriminalisering av narkotiske stoffer, og at man bør utrede å legalisere, produsere og omsette lettere rusmidler innenfor systemer som er sammenlignbart med dagens alkoholregelverk og monopolmodeller.

AnkerHeldagsskolen

Rød Ungdom er imot innføring av heldagsskole. Rød Ungdom mener at læring skjer hele dagen, mens skole passer best på skolen. Elever har også rett på fritid, og vi tror derfor på et klart skille mellom skole og fri. Innføring av heldagsskolen, vil ikke føre til at elevene lærer hverken mer eller mindre, det kommer bare til å ta beslag på en større del av elevenes hverdag.

Helsestasjoner for ungdom

Helsestasjoner for ungdom er et viktig supplement til fastlegetjenesten og andre førstelinjetjenester. Helsestasjonene er, der de finnes, et naturlig sted for ungdom å henvende seg for å få prevensjon, behandling for kjønnssykdommer, eller svar på spørsmål de lurer på. Rød Ungdom jobber for å opprette flere helsestasjoner for ungdom, og økt støtte til de som allerede finnes.

Høyere utdanning For Rød Ungdom er det ikke et mål at flest mulig skal ta høyere utdanning, men at alle skal ha retten og muligheten til det gjennom gratis utdanningstilbud, økonomiske støtteordninger og tiltak for å sikre mangfold i rekrutteringen. For å sikre alle lik mulighet til å studere på heltid, uavhengig av økonomisk bakgrunn, jobber Rød Ungdom for 12 måneders studiestøtte og at studiestøtten knyttes til folketrygdens 1,5 G.

Innvandring

65,3 millioner mennesker var på flukt ved inngangen til 2016. Samtidig som regjeringen strammer inn i asylpolitikken. Rød Ungdom vil la flere flyktninger og asylsøkere få beskyttelse i Norge, og styrke innvandreres mulighet til å få språkopplæring og komme i arbeid.

AnkerJobb

Se arbeidsliv

Karakterer

Rød Ungdom vil erstatte dagens tallkaraktersystem med et mer helhetlig mappevurderingssystem, hvor karakter kun brukes til sluttvurdering og som en praktisk løsning på videre skoleopptak. Karakterer gir ikke konstruktiv tilbakemelding til eleven om hvordan de ligger an i faget. Det er dessuten store lokale forskjeller på hvordan karaktersystemet slår ut på de ulike skolene.

 Se også «skole» og «eksamen»

Klimautslipp

Rød Ungdom mener de norske klimagassutslippene er for høye. Skal vi skal etterleve de internasjonale klima avtalene Norge har inngått trenger vi å kutte mer, og vi må ta kuttene innenlands og ikke gjennom å kjøpe seg flere kvoter.

Se også «miljø»

Kollektivtransport

Rød Ungdom ønsker å forbedre kollektivtransporten: vi vil ha hyppigere avganger, flere stopp og billigere kollektivtransport. Vi ønsker oss gratis kollektivtransport i de store byene og at det skal koste maks 200 kr for ungdom i måneden i de mindre byene.

Krig

Rød Ungdom er mot alle angrepskriger, og vi har de siste åra vært mot norsk deltakelse i krigføring i Afghanistan, Irak, Libya, Syria og Mali. Dette er fordi krig skaper ødeleggelser og terror - ikke demokrati og menneskerettigheter.

Kultur

For Rød Ungdom er det viktig at ungdom har rett og mulighet til å skape og utvikle sine egne kulturuttrykk, uten å bli hindret av høye priser eller detaljstyring fra voksne. Derfor mener vi tilgang til ungdomskultur må være en rettighet.

Se også «fritidsklubber» og «graffiti»

Kurdistan

Kurderne er en etnisk minoritetsgruppe som holder til i landene Iran, Irak, Tyrkia og Syria. Kurderne har gjennomgått systematisk undertrykkelse fra majoriteten. Det er for eksempel bare i Irak at man kan få offentlig undervisning i kurdisk, og det er forbudt mange steder å bruke det kurdiske språk eller kurdiske symboler. Kurdistan har aldri vært en selvstendig stat, men Rød Ungdom kjemper for selvstendighet for de kurdiske områdene.

AnkerLandbruk

Det norske landbruket er i verdenstoppen på klima og dyrevelferd, matsikkerhet, bærekraft og geografisk spredning. Rød Ungdom ønsker derfor å sikre økt selvforsyning og motvirke at landbruksjord gror igjen. For å få det til må vi øke subsidiene til landbruket, begrense import av matvarer og kraftfor og sikre bøndene en lønn å leve av.

Legning

Rød Ungdom mener at alle legninger skal være likeverdige og at alle, uavhengig av legning skal ha like rettigheter. Vi er i mot alle former for diskriminering basert på seksuell legning.

Lekser

Rød Ungdom ønsker en leksefri skole. Undersøkelser viser at lekser har liten eller ingen læringseffekt. I tillegg ser vi at lekser stjeler fritid fra elever og reproduserer sosiale og økonomiske forskjeller. Vi vil at barn og ungdom skal kunne bruke fritida si på noe annet enn skolearbeid.

Les mer om leksefri skole her: http://xn--rdungdom-54a.no/skole

Se også «skole», «karakterer» og «eksamen»

Likelønn

I Norge i dag tjener kvinner i gjennomsnitt bare to tredjedeler av hva menn tjener. De kvinnedominerte yrkene har dårlig status og dårlig lønn. Vi vil heve kvinneyrkene, og jevne ut lønnsgapet mellom manns- og kvinnedominerte yrker (likelønn) ved hjelp av en likelønnspott.

LoVeSe

Rød Ungdom jobber for varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja.  

Se også «Miljø» og «Olje»

Lærlinger

Å være lærling er en del av utdanninga. Likevel står 1 av 3 uten lærlingplass og får ikke fullført utdanninga de har begynt på. Rød Ungdom vil lovfeste retten til lærlingplass og jobbe for flere lærlingplasser i det offentlige samtidig som det blir mer attraktivt for andre bedrifter og ha lærlinger.

AnkerMappevurdering

Rød Ungdom ønsker mappevurdering i stedet for karakterer og eksamen i skolen. Ved å vurdere en mappe med tekster og innleveringer fra hele året får man en bedre og mer helhetlig vurdering enn ved eksamen, som kan avgjøres av flaks eller dagsform.

Se også «eksamen», «karakterer», «skole»

Media

Rød Ungdom mener det er grunnleggende i et fritt samfunn å ha en fri presse. Det er også viktig at ungdom slipper til i media og får uttale seg. Media er sentralt for å formidle nyheter og skape debatt. Vi er for å bevare og styrke pressestøtten for å sikre et mediemangfold i Norge.

Miljø

Rød Ungdom vil ha en helhetlig miljøpolitikk som setter hensynet til miljø foran profitt. Vi vil sloss mot klimaendringer, for natur- og dyremangfold og for et samfunn som er bærekraftig. Vi jobber bl.a for gratis kollektivtrafikk, utbygging av tog til Tromsø, oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja og en styrking av fornybar energi.

Se også «klima», «kollektivtrafikk», «olje»

Mindreårige asylsøkere

I dag blir mindreårige asylsøkere som kommer alene kastet ut av Norge når de fyller 18. Vi mener de som ungdom har særegen rett på beskyttelse, og at de bør få opphold i Norge. Vi mener også at barnevernet, ikke UDI, bør ha ansvaret for de mindreårige asylsøkerne som ikke har andre ansvarspersoner.

AnkerNarkotika

Se ruspolitikk

NATO

Gjennom NATO-medlemskapet og deltagelse i NATOs kriger er Norge en aktiv del av USAs våpenallianse. NATO er ingen forsvarsallianse, men et militært krigsredskap for USA. Rød Ungdom ønsker å trekke tilbake det norske NATO-medlemskapet, og heller bli med i en nordisk forsvarsallianse.

Norskopplæring

Å beherske språket er den viktigste forutsetningen for å klare seg i et samfunn. Rød Ungdom er for lovfestet, obligatorisk og gratis norskopplæring for alle som bor i asylmottak, uavhengig av søknadsstatus. I tillegg vil vi ha egne, tilpassede introduksjonskurs for alle barn under 18 år, og øke antallet undervisningstimer i norsk og samfunnsfag til 2000, fordelt over fem år.

AnkerOffentlige tjenester

Rød Ungdom mener at det offentlige er de beste til å drifte velferdstjenestene våre. Vi er mot privatisering av velferdstjenester fordi det som regler går ut over kvalitet i tjenestene og/eller lønns- og arbeidsvilkår til de ansatte. Derfor er vi mot å slippe kommersielle aktører løs i våre velferdstjenester. Ideelleaktører kan være et positivt supplement til det offentlige.

Olje

For å nå 2- gradersmålet må 2/3- deler av verdens kjente fossile ressurser ligge i bakken. Rød Ungdom mener det må gjennomføres en nedtrappingsplan for oljeutvinningstempoet, som både tar hensyn til de ansatte og klima. Derfor er Rød Ungdom også for å bygge opp mer bærekraftig landbasert industri.

 Se også «Miljø» og «LoVeSe»

Oljefondet

Gjennom Oljefondet (Statens Pensjonsfond Utland) har Norge investeringer i selskaper over hele verden. Rød Ungdom vil at oljefondet skal håndheve sine prinsipper om etiskinnvesteringer, samt å trekke oss ut av investeringer i skatteparadis.

AnkerPalestina

I over 60 år har palestinerne opplevd undertrykkelse, og over fire og en halv millioner palestinere lever som flyktninger. Rød Ungdom mener at palestinernes krav på en egen stat må anerkjennes og at Israels brudd på folkeretten må få sanksjoner. I tillegg er Rød Ungdom for økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel, og mener at Norge må trekke ut sine investeringer i Israel. Norge må offisielt anerkjenne Palestina som stat.

Pels

Rød Ungdom er for å avvikle pelsdyrindustrien. Næringen har gjentatte ganger vist at det ikke finnes en forsvarlig måte å utøve pelsdyroppdrett på. Bønder som i dag driver med pelsdyrindustri må få tilbud om omskolering, og økonomisk støtte i en omleggingsprosess til annet landbruk. Rød Ungdom vil også forby testing av kosmetikk på dyr.

Pensjon

Rød Ungdom mener alle skal ha rett på en verdig alderdom. Dagens pensjonssystemet straffer de som har dårlig helse og de som har de tyngste jobbene. De aller fleste får en dårligere pensjon og den solidariske og utjevnende folketrygda erstattes med en rein forsikringsordning. Rød Ungdom er mot forverringene av pensjonsordningen, og ønsker at alle skal ha «en lønn å leve av», også som pensjonister.

AnkerRasisme

Rasismen splitter og setter mennesker opp mot hverandre etter kunstige skiller som etnisk opprinnelse eller hudfarge. Rød Ungdom kjemper mot rasisme i alle former.

Se også «antirasisme»

Religion

Rød Ungdom er et livssynsnøytralt ungdomsparti som er for religiøs frihet. Samtidig er vi mot alle former for religiøs fundamentalisme og undertrykking med bakgrunn i religion.

Retusjert reklame

Retusjering av reklame bidrar til å skape et urealistisk skjønnhetsideal som bidrar til å ødelegge selvtilliten til både gutter og jenter. Derfor har vi vært med å starte opp nettverket Ungdom mot retusjert reklame, og jobber for merking av retusjert reklame.

 

Se også «feminisme»

Ruspolitikk

Rød Ungdom mener at rusavhengighet skal behandles som et helse- og sosialproblem, ikke som et kriminalitetsproblem. Rød Ungdom vil bekjempe rusavhengighet, ikke rusavhengige. Derfor er Rød Ungdom for å avkriminalisere rusmidler.

Schengen

Schengen er et europeisk grensesamarbeid som skaper høye murer mot innvandrere og flyktninger som ønsker å komme inn. Samarbeidet har blitt mindre menneskelig med senere regelendringer (Dublin-konvensjon 1 og 2) som kun gir flyktninger mulighet til å søke asyl i det første landet de kommer til.

Se også «innvandring», «EØS» og «EU»

Sekstimersdag

Rød Ungdom jobber for 6 timers normalarbeidsdag med full lønnskompensasjon. Forsøk fra blant annet Tine i Heimdal viser at kortere arbeidsdag gir mer motivasjon og effektivitet.

Seksualitet

Rød Ungdom mener det er viktig at alle har et positivt forhold til egen seksualitet, og jobber for en bedre seksualundervisning. I tillegg er tilgang på gratis langtidsvirkende prevensjon, selvbestemt abort og trygghet fra overgrep viktig.

Seksuell trakassering

Det store flertallet av norske ungdommer har opplevd seksuell trakassering. Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet. Rød Ungdom mener alle må bli tatt på alvor, og vil forebygge seksuell trakassering ved blant annet å lære om grensesetting og grenserespektering.

Sidemål

Rød Ungdom vil bevare og styrke dagens sidemålsopplæring for å sikre at nynorsk og bokmål sidestilles. Vi ønsker å starte sidemålsundervisningen tidligere, blant annet gjennom å ta i bruk lærebøker på begge målformene.

Skatt

Rød Ungdom jobber for et samfunn med mer rettferdig fordeling. For å få et samfunn uten store økonomiske forskjeller er det viktig med en progressiv skattepolitikk som omfordeler effektivt. De som har mest og sitter på store formuer må bidra mer til fellesskapet enn de gjør i dag. At folk betaler skatt er selve fundamentet for velferdsstaten. Derfor vil Rød Ungdom blant annet gjeninnføre en arveavgift. Jobbe for å øke formueskatten. For å forby norske selskaper og enkelt personer å plassere kapital i skatteparadiser. I tillegg jobber Rød Ungdom mot usosiale avgifter som bompenger.

Se også «frikortgrense».

Skjønnhetstyranniet

Skjønnhetstyranniet er det systemet som skaper uoppnåelige skjønnhetsidealer for hvordan jenter og gutter skal se ut, og som gjør at stadig flere er misfornøyd med eget utseende Dette vil RU gjøre noe med, fordi vi mener det er feil noen tjener penger på at du har dårlig selvtillit. Derfor var RU med på å stifte nettverket Ungdom mot retusjert reklame som jobber for å markere retusjert reklame.

Se også «retusjert reklame».

Skole

Rød Ungdom jobber for en skole for alle, hvor størrelsen på lommeboka ikke skal ha noe å si for hva slags utdanning man får. Rød Ungdom er for en god offentlig skole. Nye generasjoner oppdras innenfor skolen, og den oppdragelsen er preget av den ideologien som råder.  I skolen formes man som framtidige arbeidere og samfunnsborgere. Derfor er det viktig at elever engasjerer seg for hvilken skole de selv ønsker seg.  Rød Ungdom vil ha en skole der alle får de samme mulighetene til å utdanne seg til å bli kritiske samfunnsdeltakere. Vi ønsker oss en skole som likestiller praktisk og teoretisk kunnskap, og som legger vekt på selve læringen, ikke bare testing for testingens skyld. Vi ønsker også å styrke og forbedre elevenes påvirkning på skolehverdagen gjennom blant annet elevrådsarbeid.

Sykehus

Rød Ungdom mener at helse ikke skal være basert på profitt. Foretaksmodellen som gjorde at mange små sykehus ble slått samen må bli fjernet, og sykehusene må bli styrt etter behov igjen. Vi mener at sykehusene skal være der folk er, og at ingen skal måtte reise i timevis for å komme til nærmeste fødestue eller sykehus. Fordi du blør ikke saktere i distriktene, lokalsykehus redder liv.

AnkerTog

Flyreiser er et voksende klimaproblem, med store utslipp. Et godt utbygd lyntognett vil være en uslåelig konkurrent som vil føre passasjerer over fra forurensende fly, til miljøvennlig tog. Dagens nordlandsbane går ikke lengre enn til Bodø. Rød Ungdom mener Nordlandsbanen må forlenges, slik at tog kan bli et reelt alternativ både på lokale reiser i Nord-Norge og reiser til Sør-Norge.  Se også «kollektivtrafikk» og «miljø»

AnkerU- landsgjeld

De rike landene tjener hvert år enorme beløp på at U-land betaler ned på forrenta lån. Denne pengestrømmen er større enn summen av all veldedighet fra nord til sør. Dette gjør det vanskelig for U-land å skape økonomisk vekst. Rød Ungdom mener at de rikeste landene gjennom årelang utbytting har størsteparten av skylda for global fattigdom, og krever at all U-landsgjeld slettes.

Ungdomshus

Rød Ungdom ønsker at kommuner skal legge rette for selvstyrte ungdomshus som kan tilby rusfrie miljøer til ungdom.

Se også «fritidsklubber»

Ungdomsrabatter

Rød Ungdom jobber for rause ungdomsrabatter på områder som kulturtilbud og kollektivtrafikk, da ungdom ofte har mindre penger enn resten av befolkningen. Vi mener også at ungdomsrabatter bør gjelde til fylte 18 år.

AnkerVannkraft

Rød Ungdom mener at vannkraft er en av de viktigste tiltakene for å sikre nok fornybar energi, og ønsker en oppgradering av alle eksisterende vannkraftverk til full kapasitet.

Se også «miljø» og «vindkraft».

Vest- Sahara

Rød Ungdom støtter det saharawiske folket i kampen for uavhengighet, og mener at Norge bør tale Vest-Saharas sak i internasjonale fora som FN. Vi vil stoppe alle aktiviteter som legitimerer Marokkos kontroll over området, deriblant handel med varer som er hentet ut av Vest-Sahara.

Vindkraft

Utbygging av vindkraft er blant klimatiltakene som det er lettest å sette i gang raskt. Med en storsatsning kan vi oppnå store resultater på relativt kort tid, og ønsker til sammen 20 Twh vindkraft og havkraft innen 2020. Det er viktig at utbyggingen skjer på en forsvarlig måte som sikrer natur- og dyremangfold. Vi mener den markedsbaserte utbyggingen som følger de grønne sertifikatene strider mot dette.

Se også «vannkraft» og «miljø».

Voldtekt

1 av 10 kvinner blir i løpet av livet utsatt for voldtekt eller voldtektsforsøk, og 1 av 10 menn blir i løpet av livet utsatt for seksuelle overgrep i Norge. Dette er skremmende høye tall, som viser at voldtekt er et samfunnsproblem som må bekjempes. Rød Ungdom jobber både for at politiet får mer ressurser til å etterforske seksual forbrytelser. Samt at det må settes i gang med forebyggende voldtekstiltak, som bedre opplæring i grensesetting og å forstå andres grenser i skolen. I tillegg er det viktig å sørge for et lavterskeltilbud til personer som er utsatt for voldtekt eller andre seksuelle krenkelser i alle kommuner og lovfesting av overgrepsmottak og kvalitetssikring og finansiering av mottakene.

Våpeneksport

Rød Ungdom krever en umiddelbar stopp av våpen til undertrykkende regimer og okkupantmakter. I tillegg ønsker vi en sluttbrukeravtale for alle norske våpen og våpendeler, for å hindre at de ender opp til annet bruk enn forsvar av eget legitimt territorium.

AnkerWTO

Rød Ungdom ønsker å føre utformingen av større handelsavtaler tilbake til WTO da utviklingsland har en stemme i disse forhandlingene. Dette er ikke tilfellet når handels og investeringsavtaler utformer bilateralt og multilateralt.

Yrkesfag

Ungdommen er framtidas arbeidskraft, og halvparten av elever velger yrkesfag. For at Norge skal ha verdens beste fagarbeidere i framtiden er det nødvendig at yrkesfag blir enda bedre. Derfor vil Rød Ungdom ha mer relevant praksis og mindre unødvendig teori på yrkesfag. Vi vil heve utstyrsstipendet, og modernisere utstyrsparkene på videregående. I tillegg er vi tilhengere av flere mulige løp som skal føre fram til fagbrev.

Se også «lærlinger».

Ytringsfrihet

Retten til å ytre din egen mening er ikke like selvsagt alle steder i verden. Hvis man ikke har ytringsfrihet er man heller ikke fri, derfor jobber Rød Ungdom mot sensur og undergraving av ytringsfriheten. Det er også viktig med en fri og uavhengig presse som kan være informasjonskanal og formidle ulike ytringer.

Økonomiske forskjeller

Framveksten av forskjells-Norge er vår største utfordring som samfunn. Kort sagt er det at de på toppen får stadig mer, mens vanlige menneskers trygghet smuldrer opp. Aldri før har så mange barn vokst opp i fattigdom, samtidig som vi aldri har hatt så mange milliardærer. Rød Ungdom jobber for å utjevne økonomiske forskjeller blant annet ved å ha en mer progressiv skattepolitikk. Blant annet ønsker vi å gjeninnføre en arveavgift, heve frikortgrensa til 160 000 kr og få et profitt forbud på velferdstjenester.

 


Til toppen igjen