Frihet og fellesskap

Rød Ungdoms prinsipprogram

Samfunnet er under konstant forandring og utvikling. Teknologiske og økonomiske framskritt har vært viktige for det som har skjedd, men det er kampen mellom forskjellige krefter som har avgjort hvordan samfunnet har blitt. Spørsmålet er ikke om samfunnet vil forandre seg i framtida. Spørsmålet er hvem vi ønsker at skal bestemme retninga: Arbeidere eller kapitalister? Hjelpepleiere eller aksjemegleren? Folk eller politikere? Demokrati eller pengemakt? Skal vi gå med på å leve i en verden der forskjellene mellom rik og fattig øker? Er det greit at noen få rikinger har rett til å eie andres arbeid? Og er det greit å leve i en verden hvor kvinneundertrykking, trakassering og rasistiske holdninger er utbredt og akseptert som en del av hverdagen? Vi i Rød Ungdom syntes ikke det. Mennesker har skapt samfunnet, og mennesker kan forandre det. Sammen kan vi få til hva som helst

Verden har aldri vært rikere enn nå

Aldri før har menneskeheten hatt sjansen til å løfte så mange opp fra undertrykking og nød som nå. Likevel dør mer enn 25 000 mennesker av sult hver eneste dag. Aldri før har menneskeheten hatt kunnskapen og teknologien som trengs for å stoppe klimakrisa. Likevel anslo FN at over 50 millioner mennesker var klimaflyktninger i 2010. Aldri før har vi hatt en bedre mulighet til å skape et samfunn der klasse, etnisk bakgrunn eller kjønn ikke spiller noen rolle. Likevel øker forskjellene mellom fattige og rike og folk blir banket og drept på grunn av rasisme. Til tross for at verden aldri har vært rikere enn nå, lever fortsatt en milliard mennesker under FNs fattigdomsgrense.

Til og med i Norge – som år etter år er kåret av FN til verdens beste land å bo i – er forskjellene større enn vi liker å innrømme. En mann fra Sagene på Oslos østkant lever i gjennomsnitt tolv år kortere enn han ville gjort dersom han hadde bodd i Vestre Aker et par kilometer lenger vest. Blir man født som jente vil man gjennomsnittlig komme til å tjene mindre enn 2/3-deler av gjennomsnittsinntekta for menn. Mens Norges ti rikeste i gjennomsnitt hadde 19,5 milliarder kroner i formue i 2011, lever over en halv million av Norges befolkning under fattigdomsgrensa. 100 000 av disse er barn. Samtidig som det bygges rekordmange luksushytter, finnes det over seks tusen bostedsløse i Norge. Og forskjellene bare øker.

Kommunisme - et klasseløst samfunn

Rød Ungdoms mål er kommunisme – et klasseløst samfunn. Det betyr at privateiendommen – retten til å eie, kontrollere og styre eiendom, inkludert arbeidsplasser og viktige naturressurser – oppheves slik at også samfunnsklassene kan forsvinne. Dette betyr ikke at man ikke skal ha et sted å bo eller egen tannbørste. Kommunisme er et samfunn der folk får det de trenger og bidrar med det de har mulighet til: «Fra enhver etter evne, til enhver etter behov». Et sånt samfunn vil legge grunnlaget for ei frigjøring av mennesket som ikke er mulig i et klassesamfunn.

Frihet
For oss er kommunisme en samfunnsform som innebærer å avskaffe både stat og privateiendom til fordel for fellesskapet. Et samfunn som gir alle felles tilgang til og rett til å bestemme over ressursene. Dette gjelder både naturressurser og det vi mennesker selv produserer som kommunikasjon, samhandling, språk, ideer, bilder, kunnskap og tjenester. Også ting som er nødvendig for å overleve som strøm til basisforbruk, transport, brød og melk skal forvaltes fritt. I dag går folk sammen og lager idrettsforeninger, veier og internettleksikon som Wikipedia på dugnad. Det er kommunisme i praksis, der alle bidrar med det de kan for å skape et bedre samfunn. Etter tusenvis av år med utvikling, forskning og teknologiske framskritt har menneskene de beste forutsetningene for å skape et samfunn som går vekk fra både den statlige og private eiendommen: et samfunn som baserer seg på felleseiendom. Dette er en økonomi som virkelig gir lik mulighet for deltakelse til alle.

Fellesskap
Kommunisme er grunnlaget for et samfunn der undertrykkende strukturer som klasser, sosiale kjønn og stat er unødvendige. Samfunnet organiseres som et fellesskap som sammen avgjør hvordan menneskehetens skaperkraft kan brukes på best mulig måte. I dagens klassesamfunn blir folk styrt; med kommunisme får folk styre. Et samfunn der folket selv forvalter felles eiendom vil frigjøre mer av enkeltmenneskenes potensiale. Mennesker har alltid levd sammen. Utfordringen er å samarbeide, ikke bare en og en, men som samfunn.

En ny fase
Vi tror ikke at historia har noen endestasjon. Kommunisme betyr ikke slutten på menneskehetens utvikling, men slutten på undertrykking basert på klasse. Dette vil bety starten på en ny fase i menneskehetens historie. Det som står i veien for denne nye fasen er dagens økonomiske system: Kapitalismen.

Kapitalismen

For å oppnå et samfunn uten klasser trenger vi et nytt økonomisk system. Kapitalismen, det økonomiske systemet som råder i verden i dag, er det stikk motsatte av en demokratisk styrt økonomi. Grunnlaget for kapitalismen er at noen få har retten til å eie landområder, naturressurser og det man trenger for å produsere varer og tjenester. Det er dette vi kaller privat eiendomsrett. Produksjonsmidler - eiendom, fabrikker, maskiner, bedrifter og arbeidsplasser - eies i dag av noen veldig få, veldig rike mennesker. Dette legger grunnlaget for et klassesamfunn der noen eier og andre jobber. De som eier får bestemme over de viktige ressursene i verden, og sørger for at økonomien ikke blir demokratisk styrt. Det at økonomien er unntatt demokratisk styring gjør at de viktigste avgjørelsene i økonomisk politikk blir overlatt til markedet, ikke til vanlige folk. Kapitalismen er grunnleggende udemokratisk fordi de rikeste bestemmer. Vanlige folk gjør jobben men kan ikke velge om vi skal pumpe opp olje og hva pengene eventuelt skal brukes til. Under kapitalismen må folkemakt vike for pengemakt.

Klassekamp
Kapitalismen deler menneskene inn i klasser, der det skillet går mellom de som må selge arbeidskrafta si – arbeiderklassen – og de som tjener penger på andres arbeid – kapitalistene. Kapitalistene er bedriftseiere, storaksjonærer og aksjespekulanter som tar ut profitt av de verdiene arbeiderne har skapt. Verdiene som arbeiderne skaper går ikke bare til lønn og drift av kapitalistenes bedrifter, mye går også til kapitalistenes egne lommer. Kampen mot kapitalismen er en klassekamp. Rød Ungdom kjemper for dem som jobber, framfor dem som eier.

Profittjag
I det kapitalistiske systemet er det behov for konstant vekst i kapital og produksjon. Målet til kapitalistene er å få høyest mulig profitt – tjene mest mulig penger. Derfor vil kapitalistene produsere billigst mulig ved hjelp av billig arbeidskraft og dårlige arbeidsforhold, eller gjennom å lage dårlige produkter. Dette gjør at kapitalismen er i direkte konflikt med arbeiderklassen. Alt som gjør arbeiderklassens liv bedre, for eksempel høyere lønn, går utover kapitalistenes profitt. I tillegg er kravet om profitt så sentralt at det overkjører menneskenes behov. Det er mer behov for AIDS-medisin enn Viagra i verden, likevel forskes det mer på potenspiller fordi dette er noe rike, hvite menn vil betale for.

Imperialisme
Imperialismen er en naturlig utvikling av kapitalismen som følge av dens innebygde krav om kontinuerlig vekst. De rike landa undertrykker verdens fattige på en stadig mer brutal måte. Fattigdommen, sulten og krigene som rammer folk i sør er et direkte resultat av de rike landas og kapitalistenes jakt på nye ressurser og markeder. I dag flyttes selskaper fra land med gode arbeidsvilkår og høye lønninger til land i den fattige delen av verden der selskapene kan utnytte folk i fred. At kapitalismen vil bekjempe fattigdom stemmer derfor ikke – det er i kapitalistenes interesse at noen er fattige og villige til å ta på seg arbeid nesten gratis, slik at profitten kan bli størst mulig. Derfor er det i kapitalismens interesse at noen er fattige, slik at andre kan opprettholde sin egen rikdom. Rød Ungdom står på undertrykte og utbytta folks side i kampen mot imperialismen.

Rasisme rettferdiggjør undertrykking
Rasisme blir brukt som verktøy for å rettferdiggjøre økonomisk og militært undertrykking, både i Norge og resten av verden. I tillegg til å undertrykke en gruppe i samfunnet, er rasisme grus i arbeiderbevegelsens maskineri. Rasismen splitter og setter folk opp mot hverandre etter kunstige skiller. Den skygger for de virkelige skillene i samfunnet vårt, nemlig klasseskillene. Derfor er kamp mot rasisme avgjørende for slagkraftig klassekamp.

Frihet for hvem?
Vi lever i et samfunn der det er greit at noen mennesker har fire luksusbåter mens andre sulter i hjel. Vi har penger og ressurser nok til å fø alle verdens mennesker, men 20% av verdens befolkning eier 80% av ressursene. Den urettferdige fordelinga blir begrunna med «frihet» – men frihet for hvem? Bakgrunnen til foreldra våre er avgjørende for hvordan vi gjør det på skolen og rikdom går i arv. Kapitalismen samler makta hos de som eier produksjonsmidlene og kjøper andres arbeid, men er avhengig av at størstedelen av jordens befolkning – arbeiderklassen – har begrensa frihet.

Feminisme

Våre muligheter skal ikke begrenses av hvilke kjønn vi har. Det er dette Rød Ungdom mener med feminisme. Oppfatninga av og innholdet i begrepet "mann" og "kvinne" er ikke statisk. Derfor er det også mulig å endre innholdet.

Kvinnekamp er klassekamp
Over hele jorda har menn pengemakt. Kvinner gjør over 50% av verdens arbeid, men eier bare 1% av all eiendom. Hele kapitalismens økonomiske grunnlag hviler på kvinners skuldre ved gratis arbeid i hjemmet og ellers i samfunnet, i tillegg til lavere lønn enn menn i arbeidslivet. Rød Ungdom kjemper for et samfunn uten klasser. For å oppnå dette er vi helt avhengige av felles kamp for full kvinnefrigjøring, samt frigjøring fra undertrykkende kjønnsroller.

Strukturene i bunn
I dag blir kvinner undertrykt gjennom strukturer i samfunnet. Dette betyr at kvinneundertrykking ikke bare er diskriminering, men systematisk undertrykking. Å være feminist er å anerkjenne at det er kvinner som blir systematisk undertrykt, som kjønn, og å arbeide aktivt for å forandre dette. Kvinneundertrykking skjer både økonomisk og sosialt, og ofte er også den undertrykkinga sammenvevd. Derfor må den feministiske kampen rette seg mot alle disse grunnleggende strukturene. I bunn ligger ei skeiv maktfordeling.

Den skeive maktbalansen i samfunnet blir opprettholdt av at vi blir oppdratt i kjønnsroller og at vi konstant er omgitt av påstander om at «det skal være sånn», «det er det naturlige» og illusjoner om at vi er likestilte. Slik er det ikke. Vi blir oppdratt med kjønnsroller som forteller jenter at de skal være stille og pene, og gutter at de skal snakke høyt og ta plass. Gutter oppdras til å ta makt, mens jenter oppdras til å sette andre før seg selv. Disse rollene frarøver både gutter og jenter frihet til å tenke og handle som de selv vil. Selv om kjønnsrollene begrenser begge kjønn, må kvinner passe inn i en trangere mal enn menn.

Konsekvensene av kvinners kjønnsrolle vises tydelig av at den tredje største dødsårsaken blant tenåringsjenter i Europa er spiseforstyrrelser, og at halvparten av alle norske 15-åringer slanker seg eller ønsker at de gjorde det. Dette skjer på grunn av skjønnhetstyranniet. Det fantes ikke appelsinhud før det ble funnet opp en krem mot det. Slik tjener kapitalistene tjener penger på vår dårlige selvtillit. Dette kommer til ekstremt uttrykk i pornoindustrien som presser kvinner inn i ei underdanig rolle og fremmer seksualisert vold.


Vi har en verden å vinne
Rød Ungdom ønsker et samfunn med frihet til å være menneske slik en selv vil, og ikke et samfunn hvor kjønnet vårt bestemmer hvilke muligheter vi har. Kvinnefrigjøring innebærer mer makt til kvinner, men kvinnekamp og kvinnefrigjøring er ikke bare kvinners kamp. Vi kjemper mot kapitalismen, urett og kvinneundertrykking. For å oppnå kvinnefrigjøring må både menn og kvinner se viktigheten av det og organisere seg mot kvinneundertrykking. Vi trenger kollektiv kamp for å muliggjøre frihet for alle.

Kapitalister tjener i dag penger på kvinneundertrykking, skjønnhetstyranni og inngrodde kjønnsroller. Kamp mot kapitalismen er derfor et viktig steg i retning full kvinnefrigjøring.

Avskaff kapitalismen!

Arbeiderklassen har alt å vinne på å kjempe mot kapitalismen. Det er noen som mener at det ikke finnes et alternativ til kapitalisme. De tar feil. Jordas ressurser er begrensa og evig vekst er ikke mulig. Derfor er det nødvendig med et nytt økonomisk system som produserer for å dekke menneskenes behov, ikke for at enkeltmennesker skal tjene seg rike på andres arbeid. I dag styrer internasjonale selskaper hverdagen til millioner av mennesker, uten at dem det angår har noe de skulle ha sagt. Dette ville aldri skjedd hvis de det går ut over hadde fått bestemme, hvis økonomien hadde vært demokratisk styrt. Derfor er det nødvendig å avskaffe kapitalismen.

Revolusjon og sosialisme

Det er umulig å innføre reformer som opphever klassene. Stortinget er underlagt begrensninger som hindrer dette, og det ville møtt motstand fra kapitalistene. Derfor trengs det en revolusjon for å skape sosialisme. En sosialistisk revolusjon vil innebære en radikal endring av maktforholdene i samfunnet. Flertallet av befolkningen vil ta fra kapitaleierne makten over de viktigste bedriftene og institusjonene og på den måten får kontroll over statsapparat og økonomi. Rød Ungdom jobber for en fredelig overgang til et sosialistisk samfunn.

Et sosialistisk samfunn kan ikke bygges innenfor rammene til det kapitalistiske samfunnet. Dette betyr også at den statsformen som eksisterer under kapitalismen ikke kan eksistere i samme form etter revolusjonen. En stat i et klassesamfunn er bygd rundt interessene til den klassen som har makta, og kan ikke reformeres til å tjene andre interesser. Derfor må arbeiderklassen forme en arbeiderstat.

Det er med andre ord ikke bare Rød Ungdom alene som skal lage revolusjon i Norge, men vi må gjøre det sammen med arbeiderbevegelsen og andre organiserte grupper som har objektiv interesse av et annet samfunn. Vår oppgave er å vise at et sosialisme et alternativ verdt å kjempe for.

Sosialisme nedenfra
Flere områder av samfunnet må inn under demokratiet. Økonomien, som under kapitalismen er utenfor demokratisk kontroll, må underlegges folkemakt. Dette er det vi kaller sosialistisk folkestyre. Sosialisme står i skarp kontrast til kapitalismen. Under kapitalismen har man ikke mer makt enn man har råd til å kjøpe seg. Mange tidligere forsøk på sosialisme har endt i katastrofe. Disse forsøkene var bygget ovenfra og kunne derfor aldri bli styrt av folket. Rød Ungdom mener sosialisme ovenfra hører hjemme på historiens skraphaug sammen med kapitalismen og andre undertrykkende samfunnssystemer.

Likhet og frihet
Sosialisme betyr mer demokrati og mer likhet, men også mer frihet. Vi vil ikke tvinges til å velge mellom likhet og frihet. Rød Ungdoms syn på individuell frihet kan dermed beskrives med at «min frihet slutter der din begynner», dette betyr at mennesker skal ha muligheten til å utfolde seg så fritt som mulig så lenge det ikke går utover andres frihet.

Vi mener likhet og frihet er to sider av samme sak. Mange individuelle problemer løses best kollektivt. Eksempler på dette er barnehager, bibliotek og pensjon, som alle er velferdsordninger som gir større frihet. Først når man ikke lenger trenger å bekymre seg for inntekt og bolig kan man gjøre det man vil. Sosialisme er ikke kommunisme, men veien dit. I et sosialistisk samfunn er klasser tilstede,men samfunnets ressurser sosialiseres. Nasjonalt dekkende sektorer som bank og finans, transport og sentral industri styres demokratisk gjennom staten. Kultur som kan deles, kunnskap og lignende gjøres felles. Det er et mål at dette gjøres med stadig flere sektorer, slik at samfunnet er i konstant bevegelse i retning frihet og fellesskap og staten gradvis bygges ned.

Rød Ungdom er ikke for et samfunn der alle er like, men derimot et samfunn der alle har like muligheter. Sosialisme betyr frihet for enkeltmennesket, ikke for enkelte mennesker.

Frihet gjennom likhet

Det at folk er forskjellige er bra og viktig. Økonomiske forskjeller og klasseskiller er derimot ikke bra. Ikke bare medfører det urettferdighet og utbytting, men forskning viser at ulikhet har flere ødeleggende effekter på samfunnet. Helseproblemer og sosiale problemer øker i takt med ulikhet. Dette gjør likhet til et av de viktigste virkemidlene for å oppnå frihet. Likhet betyr også like muligheter, uansett forutsetninger. Alle skal ha like mye å si, og alle skal kunne forme sin egen hverdag og sitt eget liv.

Rød Ungdoms mål er frihet for alle mennesker. Vi vil ha et samfunn hvor ingen har makt over andre menneskers liv, hvor staten bygges ned og hvor krig, miljøødeleggelser og undertrykking blir unødvendig. Vi tror at mennesker først kan bli frie når de grunnleggende behovene er oppfylt, derfor er sosial utjevning blant de viktigste midlene vi har i kampen mot ufrihet.

Organiser deg!

Enkelte hevder at kapitalismen er historias endestasjon; at nå har mennesket skapt det best tenkelige samfunnet og at det for alltid vil forbli slik det er nå. Dette mener vi i Rød Ungdom er helt feil. Verden er hele tida i utvikling. Det finnes en myte som sier at sjefen på det amerikanske patentkontoret sa opp jobben sin på slutten av 1800-tallet med utsagnet «Alt som kan oppfinnes, er i dag oppfunnet.» Siden den gang har millioner av oppfinnelser sett dagens lys. Så lenge det finnes problemer finnes det løsninger. Ting er i konstant endring. For tjuefem år sida veide mobiltelefoner 20 kg, Sovjetunionen var en stormakt og MTV var en nystarta kanal som bare sendte musikkvideoer. Ingen veit hva de neste tjuefem åra vil bringe; det er det opp til oss å bestemme. Muligheten til å skape et bedre samfunn er der, og den burde vi gripe. Om du er enig i at Erna Solberg, Kjell Inge Røkke og den amerikanske presidenten ikke burde bestemme over jordas framtid, burde du engasjere deg i Rød Ungdom og kampen for en rettferdig verden.

Verden endres ikke fra sofakroken. Verden endres gjennom organisering og praktisk arbeid, gjennom samling av folk flest til kamp nedenfra for det klasseløse samfunnet, kommunisme. Skal vi gjøre det må vi være mange. Samling gjør sterk. Å være med i Rød Ungdom handler om å møte mange andre som også er mot det systemet vi har i dag, og jobbe sammen med disse. I Rød Ungdom lærer du det du trenger for å gjøre en forskjell. Elevkamp, feminisme, fagforeningsarbeid, antirasisme og miljøkamp er eksempler på områder Rød Ungdom jobber med, og der Rød Ungdoms medlemmer gjør en viktig forskjell hver dag. Rød Ungdom arrangerer sommerleir, høstleir, bøllekurs og mye annet hvert år, og vi står bak en rekke politiske aksjoner som leksestreik, kampanje for likelønn og merking av retusjert reklame. Rød Ungdom jobber aktivt for å forandre verden. Vil du være med oss i kampen for frihet, likhet og fellesskap burde du bli med i Rød Ungdom nå.

Last prinsipprogrammet ned som PDF

Fakta


  • Vedtatt på Rød Ungdoms landsmøte 12. - 15. april 2012
  • Legger grunnlaget for det Rød Ungdom mener, og viser hvor vi vil